Hem » Headline, Okategoriserade

Dags för årsstämma i Brf Karolinerna

Inlagd av på 9 april, 2011 – 09:15Ingen kommentar

Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Karolinerna i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i HSB Stockholms lokaler på Flemminggatan 41 1tr MÅNDAGEN DEN 9 MAJ 2011 KLOCKAN 19.00.

 

DAGORDNING

 1. Val av stämmoordförande
 2. Anmälan av ordförande, val av protokollförare
 3. Upprättande av förteckning över röstberättigade närvarande medlemmar
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två protokolljusterare jämte ordförande
 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fråga om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av valberedningskommitté
 16. Val av distriktsombud med suppleant till HSB Stockholms 1:2 distriktstämma
 17. Behandling av inkomna motioner.
 18. Stämmans avslutande
 • Bostadsrättsbeviset (gröna boken) eller överlåtelseavtal skall medhavas och visas upp vid ingången till stämmolokalen.
 • Medlem får utöva rösträtt genom ombud endast genom äkta maka, genom med medlemmen varaktigt samboende, närstående eller genom medlem i föreningen.
 • Ombud får bara företräda en medlem.
 • Fullmakt att utöva rösträtten utfärdas av medlemmen och skall vara underskriven och daterad, dock ej äldre än ett år.

 

Tag med årsredovisningen!

Under stämman bjuder vi på smörgås, bordsvatten och frukt.

 

Välkomna!

/Styrelsen