Hem » Headline

Årsstämmans Dagordning

Inlagd av på 2 maj, 2018 – 06:35Ingen kommentar

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Karolinerna i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma hos HSB Stockholm, Fleminggatan 41, tisdagen den 29:e maj 2018 klockan 18:30.

DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Beslut om stämman ska vara offentlig

6. Fastställande av dagordning

7. Val av två protokolljusterare, som jämte stämmoordförande ska justera protokollet, tillika rösträknare.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

9. Styrelsens årsredovisning, med justeringar

10. Revisionsberättelse

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

14. Beslut om uppdatering av stadgar ,

• Stämman 23e maj 2017 godkände uppdaterinen av stadgarna. Uppdateringarna berör bland annat: HSB brf Karolinerna förslag HSB Normalstadgar 2011
1. Möjligheten till kallelse på elektronisk väg
2. Tid för kallelse
3. Handlingar till stämman
4. Närvaro vid stämman
5. Ombud och biträde

15. Beslut om att ge Styrelsen mandat att utvärdera och genomföra lämpliga alternativ för vat-tenskadad förenings- och bastu-lokal.

16. Beslut om arvoden och andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer samt övriga förtroendevalda som valts av föreningsstämman.
17. Beslut om extra arvode till styrelsens förfogande att utdela till medlemmar som utför en speciell arbetsuppgift eller aktivitet som gynnar bostadsrättsföreningen.

18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

19. Val av revisor och suppleant

20. Val av valberedningskommitté

21. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

22. Behandling av inkomna motioner

23. Stämmans avslutande

Bostadsrättsbeviset (gröna boken), överlåtelseavtal eller legitimation skall medhavas och visas upp vid ingången till stämmolokalen.

Medlem får utöva rösträtt genom ombud endast genom äkta maka, genom med medlemmen varaktigt samboende, närstående eller genom medlem i föreningen.

Ombud får bara företräda en medlem.

Fullmakt att utöva rösträtten utfärdas av medlemmen och skall vara underskriven och daterad, dock ej äldre än ett år.

Före stämman undfägnas smörgås, bordsvatten och frukt.

Välkomna!

Styrelsen