Hem » Headline, information

Årsstämma 23 maj 2017

Inlagd av på 8 maj, 2017 – 05:13Ingen kommentar

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Karolinerna i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma hos HSB Stockholm, Fleminggatan 41, tisdagen den 23:e maj 2017 klockan 18:30.

DAGORDNING

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Beslut om offentliggörande av stämmoprotokoll
 6. Fastställande av dagordning
 7. Val av två protokolljusterare jämte stämmoordförande
 8. Val av rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Styrelsens årsredovisning, med justeringar
 11. Revisionsberättelse
 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 15. Beslut om uppdatering av stadgar , (skillnader nya samt gamla stadgar se https://www.hsb.se/stockholm/medlem/bostadsrattsforening/om-medlemskapet/bytastadgar/nyheter-stadgar/)
 16. Beslut om arvoden och andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer samt övriga förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Val av revisor och suppleant
 19. Val av valberedningskommitté
 20. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 21. Behandling av inkomna motioner Motion 1: Rökförbud på balkongerna
 22. Stämmans avslutande

Bostadsrättsbeviset (gröna boken), överlåtelseavtal eller legitimation skall medhavas och visas upp vid ingången till stämmolokalen. Medlem får utöva rösträtt genom ombud endast genom äkta maka, genom med medlemmen varaktigt samboende, närstående eller genom medlem i föreningen.

Ombud får bara företräda en medlem.

Fullmakt att utöva rösträtten utfärdas av medlemmen och skall vara underskriven och daterad, dock ej äldre än ett år.

Före stämman undfägnas smörgås, bordsvatten och frukt.

Välkomna!
Styrelsen

Stämmohandlingar

Förslag Nya stadgar HSB BRF Karolinerna

Motion – Rökförbud på balkongerna

Styrelsens förslag till motion

Årsredovisning 2016