Hem » Headline, information

Årsmöte 2013-04-24 Kl: 18:30

Inlagd av på 15 april, 2013 – 07:54Ingen kommentar

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Karolinerna i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i Studio Tranan, Adlerbethsgatan 21, Fredhäll, onsdagen den 24:e april 2012 klockan 18:30.

DAGORDNING

1. Val av stämmoordförande
2. Anmälan av ordförande, val av protokollförare
3. Upprättande av förteckning över röstberättigade närvarande medlemmar
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två protokolljusterare jämte ordförande
6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fråga om arvoden
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedningskommitté
16. Val av distriktsombud med suppleant till HSB Stockholms 1:2 distriktstämma
17. Behandling av inkomna motioner.
18 Stämmans avslutande

Bostadsrättsbeviset (gröna boken) eller överlåtelseavtal skall medhavas och visas upp vid ingången till stämmolokalen.

Medlem får utöva rösträtt genom ombud endast genom äkta maka, genom med medlemmen varaktigt samboende, närstående eller genom medlem i föreningen.

Ombud får bara företräda en medlem.

Fullmakt att utöva rösträtten utfärdas av medlemmen och skall vara underskriven och daterad, dock ej äldre än ett år.

Före stämman undfägnas smörgås, bordsvatten och frukt.

Välkomna!

Styrelsen